ස්ලිටිං ලයින්

ස්ලිටිං ලයින් ස්ලිටිං ලයින් 1

1.2018 දී, තුර්කිය.
ස්ලිටිං ලයින් 1600x (0.3-3mm).200m/min සමඟ අධික වේගය.

2. 2019 දී රුසි.
ස්ලිටිං ලයින් 1500X10mm, ද්විත්ව ස්ලිටර් ඉක්මන්-වෙනස් කිරීමේ පද්ධතිය සමඟ,
පිහිය වෙනස් කිරීමේ කාලය: විනාඩි 5 යි.